شش نکته اساسی درمورد شیردهی نوزاد

  1.  میزان شیری که در اختیار نوزاد قرار می دهید باید بر اساس میل و تقاضایش باشد. ترجیح ما عموما با شیر مادر است مگر اینکه به هر علت خاصی به توصیه و مشورت پزشک مجبور باشیم از شیر خشک نیز در کنار شیر مادر یا به تنهایی استفاده کنیم.(البته توصیه می شودحدالامکان از شیر خشک استفاده نشود)
  2. در هنگام شیردادن به نوزاد ترجیح این است که او را در آغوش بگیرید و به رویش لبخند بزنید. با نوزاد صحبت کنید و سعی کنید با او ارتباط عاطفی برقرار کنید. حتی در سه ماهه اول تولد که فکر می کنیم نوزاد چیزی را نمی بیند و درک خاصی ندارد این ارتباط بسیار مفید واقع می شود.
  3. یکی از موضوعات مهم در این دوران آروغ گرفتن از نوزاد بعد از شیر خوردن است. این کار ضروری و حائز اهمیت است چون نوزاد به تنهایی قادر به خارج کردن هوای اضافی که در هنگام شیرخوردن وارد معده اش شده است را ندارد. به خصوص اگر نوزاد شیر مادر را نخورده باشد که باعث می شود میزان هوای بیشتری را از طریق شیشه شیر وارد معده خود کرده باشد. در حال حاضر شیشه شیرهایی مخصوص در بازار وجود دارد که به نام استیک یا آروغ بگیر وجود دارد اما با این وجود حتما نوزاد هوا را می بلعد پس باید حتما آروغ را گرفت. حتی اگر خوابید به مدت 20 دقیقه به صورت کاملا عمودی نوزاد را در آغوش خود نگه می داریم و پشتش را رو به بالا ماساژ می دهیم تا آروغ بزند. روش ضربه زدن قدیمی منسوخ و در حال حاضر رد شده است.(اگرکودک دلبندتان شیرراپس می زند می توانیدکمی روغن کنجد راروی ملاجش ماساژدهید)
  4. بچه سه تا شش ماهه ممکن است موقع خوردن شیر دور و اطرافش را نگاه کند سینه را رها کند و بعد از چند لحظه دوباره بگیرد طبیعی است. به محض رها کردن سینه نباید فکر کنیم که بچه سیر شده است و به سرعت روند شیردهی را متوقف کنیم. باید بگذاریم بچه به شیرخوردن ادامه دهد. اگر احساس کردیم که حواس نوزاد خیلی پرت می شود بهتر است به جای آرامی برویم و در آنجا به او شیر بدهیم. جایی که احساس آرامش کند و حواسش پرت نشود. جای خلوتی که نور خیلی زیادی در صورت و چشم بچه نباشد.
  5. نوزاد تا شش ماهگی تنها از شیر تغذیه می کند و اگر ما نتوانیم شیر کافی در اختیار او بگذاریم ممکن است دچار عقب افتادگی رشد شود.

6- بخاطرداشته باشید روحیات مادردرزمان شیردهی برتمام اعضاء وجوارح نوزادتاثیر مستقیم دارد.برای اینکه مادردردوران شیردهی دچارکمبودکلسیم وعواقب حاصل آن نشود توصیه می شود مصرف شیرچهار مغزرادربرنامه خود قراردهندتا فرزندانی باهوش وبا ضریب هوشی بالا داشنه باشند.

پرورش نوزاد تاسن دوسالگی از دیدگاه طب سنتی

درهنگام تولد نوزادقبل از هرچیزبایدناف اوبه فاصله چهارانگشت برید وبخش بریده شده را باپشمی پاکیزه که به نرمی تاب داده شده بست.

سپس پارچه ای راکه با زیتون آمیخته است روی آن گذاشت.

مخلوطی از گیاهان زیربه صورت مساوی کوبیده وبر ناف پاشند:(زرد چوبه+خون سیاوشان+انزروت+زیره+چوبک+اُشنان+مُرً)

بهتراست سطح تن نوزادرا باآب نمک رقیق،اندودکرده تالایه پوست سخت ونیرومندشود.

بهترین نمک،نمکی است که بامقداری شادنه،کوشنه،شنبلیله،مرزه وسماق مخلوط شودونبایدآب نمک داربه بینی یادهان برسد.

پوست نوزاددر ابتدای تولد بسیارنازک ،گرم وحساس است وسریع از زبری وسردی آزارمی بیندپس باید پوست نوزادرادر ابتداوقبل از هرچیز استقامت بخشید.

اگربدنش رطوبت،کثافت وچرک بسیار داشت دوباره بایداورابانمک وآب ولرم شستشوداد.سوراخ بینی نوزاد راباید با انگشت کوچک پاک نموده وکمی روغن زیتون در چشمانش بچکانیدوبا انگشت کوچک سوراخ مقعداورا تحریک نموده تا باز شود.

به هیچ وجه نوزادنباید سرما بخورد.

ماما باید موقع قنداق پیچیدن نوزاد،قبل از هرچیزباملایمت تمام اندام های نوزادرا بادست مالش دهدوبا فشاربسیار کمی با سر انگشتان هر اندامی را مجزا ماساژدهد.این کار باعث می شود به رشد اندام وقد نوزاد کمک شایانی شود.مثانه نوزاد توسط ماما ماساژشود تا دفع ادرار صورت گیرد.همواره سعی شود کلاه بر سر نوزاد گذاشته شود.

محل خواب نوزادبایدخانه ای باشدباهوای معتدل ،نه گرم ونه سرد،درسایه وبه دوراز نورقوی

محل سرنوزاددر بسترش بایدبلندترازسایرقسمت ها باشدومواظب بودتاگردن،پهلووپشت نوزادبه سبب ناهمواری بسترکج نشود.

درشستشوی نوزادباید به نکات زیرتوجه شود

بادست راست اوراگرفته وسینه اش رابرساعدچپ گذاشت.شستشودهنده،باید سعی کندبالطف ونرمش وآهستگی دوکف دست نوزادرا به پشت وپاهایش را به سرش نزدیک کند.

بعداز شستشوبایداوراباپارچه نرم خشک کردوبه ملایمت مالش داد.نخست اورابرشکم وبعدبه پشت خوابانیدوبازاورا مالش دادوبافشارکم انگشتان به بدن اوشکل بخشید.وکمی روغن زیتون در بینی وچشمانش چکاند.

درموردشیر مادراین نکته حائزاهمیت است که بهترین وکامل ترین تغذیه است.زیرابیشترازهرغذای دیگری به جوهرغذایی نوزادکه در زندگی جنینی به اومی رسیده شباهت دارد.

اصولا باید روزی دوالی سه بار به نوزاد شیرداد.

نکته جالب اینکه جهت اعتدال مزاج وپرورش سالم نوزادعلاوه برشیردادن دونکته دیگر نیز حائزاهمیت است.

جنباندن ولالایی خواندن برای نوزاد.

نوزادبه هرنسبتی که برای جنباندن ولالایی آمادگی بیشتری پیداکند،تن وروانش نیزبرای ورزش های بدنی وروانی آمادگی بیشترمی یابد.

جایگزین کردن شیرمادر:

درمواقعی که شیر مادر به دلایل مختلف دچار تباهی می گرددونوزاددراثرخوردن شیرلاغرتر می شود باید نوزاد را به دایه سپرد.البته گرفتن دایه دارای شرایط خاصی می باشد.

مادربرای اینکه بتواندنوزادخودرا شیردهد باید از نظر تغذیه ودریافت موادمغذی دروضعیت خوبی باشد.

سویق گندم،گوشت بره،سوپ جو،شیربادام،آب هویج باید در سبدغذایی مادرباشد.

بهترین موقع تغذیه نوزادوقتی است که بدن اوراروغن مالی کنندواوراشستشودهندوبعدبه وی غذادهند.

ازشیربازداشتن کودک بایدبه طورتدریجی ونه به صورت یک دفعه انجام گیرد.بهترین موقع برای ازشیربرداشتن کودک فصل بهاراست وبعددر پاییزویازمستان است.

بچه ها عمومادرهنگام دندان درآوردن به نوعی اسهال دچارمی شوند.برخی این حالت اسهالی راچنین تشخیص داده اند که در لثه ی کودک چرکی پیدامی شودکه طفل آن راهمواره باشیر می خوردواین چرک که از موادزائداستوطعم شوری داردسبب اسهال وی می شود.وهمچنین می توان گفت در زمان دندان درآوردن تمام سیستم بدن متوجه آن می شود که همین امر باعث عملکردضعیف معده وسیستم گوارش می شود.

گاهی ممکن است اندکی شیردرمعده کودک جمع شودوبه سبب غلیظ بودن تبدیل به پنیرمایه می شودکه امکان برگشت وجوددارد.

موقع نیش زدن دندان محل دندان را باروغن کنجد ویا مغز خرگوش وپیه مرغ ماساژدهید.همزمان گردن وسرکودک را باروغن زیتون عسل آلودنموده وماساژدهید.

گاهی ممکن است دربچه هابه ویژهدرموقع رویش دندان ها،تشنج پیدا شودکه علت آن اکثراًازسوء هضم وناتوان شدن زیاداعصاب است.

بسیاراتفاق می افتدکه کودکان شیرفروبرده راپس می دهند،یعنی قی می کنند.در بچه شیرخوار،غشای داخل دهان وزبان چنان نازک است که فقط تحمل ساییدن چیز نرم راداردتا چه رسدبه بیرون آمدن شیرازدهان.طفل ازاین بالا آوردن،آزار می بیند.

بدترین بالاآوردن آن است که به رنگ سیاه زغال درآیدوآن کشنده است.

گاهی اتفاق می افتدکه ازگوش بچه ماده ی مرطوبی می تراودواین نشانه ی آن است که تن او،به ویژه مغزش بسیارتراست.

اگرچشمهایش ورم کرد،از جوشانده بابونه وریحان کوهی استفاده شود.

اگردچارتب شدشربت آب اناربا اسکنجبین به اوبدهید.

اگردچاردردوپیچش روده ای شد وگریه کردباید شکم اورادرآب گرم ماساژداده وسپس با روغن نیزماساژشود.

اگر کودک پیاپی عطسه می کردنشانه ورم اطراف مغزمی باشد.

گاهی اوقات کودک دچار سکسکه می گرددکه چاره آن مصرف نارگیل باشکراست.

گاهی اوقات کودک در خواب زیادخرخر می کند.چاره ی آن اینستکه تخم کتان را کوبیده ویا زیره ی کوبیده باعسل مخلوط نموده وبه کودک بدهند.

همانطورکه می دانیددردروس آموزش وپرورش اسلامی،۷سال اول بگذارکودک آزادانه رفتارکنددر۷سال بعداورا به اوسخت بگیرومسئولیت بده  و۷سال سوم بااودرکارها مشورت کن تایید فراوان دارد.

که توجه اسلام را در تربیت وپرورش موردنظردارد.

(برگرفته از کتاب شرحی بر مبهمات علوم پایه قانون)نویسنده آقای دکتر هادی غلامی

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *