اجزاء فرآورده:    Heracleum   Achillea Millefoliuma  سرشاخه گلدار برنجاسف         Honey  عسل

مواد مؤثره: اسانس (کـامـازولیـن، پروکـامـازولیـن، آزولین، سینئـول، تریپنئـول، تـوژن، سسکـی ترپن، سیمـن، کارواکرول)، گلیکوزید آلکالوئیدی (آکی لئین)،  اسیـدایـزووالـریـانیـک، اسیـد سالیسیلیک، مـواد تلـخ، فلاونوئیـد (آپـی ژنیـن)، وبـی فـلاون و ایزوفلاون، تانن، لاکتون (سانتونین، آرته میـزیـن)، ماتریکـارین، دی استیل ماتریکارین.  سسکواترپن ، کارواکرول، گلیکوزیدهای سیانوژنیک ،بتونیکین و استاکسیدین ، کوئرستین.

موارد مصرف:   دفع کننده اقسام كرم های دستگاه گوارش

مقدار و طریقۀ مصرف: هر 6 ساعت 2 عدد قرص با کمی شربت عسل میل شود.

عوارض جانبی: در صورت مصارف طولانی مدت و خارج از دوز درمانی مضر کلیه بوده که مصلح آن انیسون است.

نکات قابل توصیه: حداکثر مصرف 10-5 روز می باشد.تداخلات کم : آانتی اسیدها، H2 بلاکرها و PPIs همانند امپرازول و … تداخلات متوسط: لیتیم، باربیتورات و داروهای ضد انعقاد و ضد پلاکت

دوهفته قبل از جراحی به دلیل اثرات ضد پلاکتی بومادران، مصرف دارو قطع شود.

موارد منع مصرف: در افرادی که خونریزی دارند و مبتلا به کولیت اولسراتیو هستند و افرادی که داروهای رقیق کننده خون استفاده می کنندو در دوران  بارداری و شیردهی.

آثار فارماکولوژیک و مکانیسم اثر: بیماری هایی با منشا میکروبی و قارچی در زمرۀ شناخته شده ترین بیماری های می باشند که همواره گریبانگیر انسان بوده است. ترکیبات تشکیل دهنده این فرآورده، درصد بالایی از ترکیبات ضد میکروبی و ضد قارچی را نشان می دهد. در اسانس این فرآورده ترکیبات فنلی ضد میکروبی شامل کامازولین، پروکامازولین، آزولین، سینئول، تریپنئول، توژن، سسکی ترپن، سیمن، کارواکرول وجود دارد. بومادران به عنوان یک گیاه ضد پارازیت شناخته می شود.  فلاونوئيدهاي گياهي و تركيبات فنولي فعال ترين مواد هستند. به نظر می رسد که اثرات ضد Limnatis nilotica ofararrow به عنوان یک نتیجه از اثر تجمعی چندین ماده فعال و آشیلین ، توژون ، اوژنول ، ژانول و ترپینول است. بيش از ساير عناصر ضد پارازيتي آپاژنين ، لوتئولين و کوئرستين به عنوان تركيبات اصلي بومادران و در فرم هاي گليكوزيد 7-O- گلوكوزيد و 7-مالونيل يافت مي شوند. عبارت دیگر Apigenin ، Luteolin و Quercetin روی کرم ها بیشتر موثرند.  بنابراین ، اثرات ضد پارازیت قطعی است. به غیر از فلاونوئیدها  از بین عناصر فعال ، ساپونین ها و روغنهای اساسی ترپینول ، سینول ، سسكواترپن، دارای اثرات ضد انگلی بیشتری نسبت به سایر مواد هستند.

اثر  فارماکولوژیک دارو از منظر مبانی طب سنتی: از نظر نقطه نظر مبانی طب سنتی، ترکیبی که دارای سه خصلت تلخی، گرمی درجه ی 3 و قدرت کشندگی کرم باشد، می تواند تمامی انواع کرم های دراز، حلقوی، ریز را از بین میبرد. از طرفی طب سنتی مدعی است که در میان اخلاط، تنها خلط بلغم به عنوان ماده ی سرشتی اصلی تولید کرم محسوب می شود. هنگامی که بلغم در روده جمع شود و متعفن و ماندگار گردد شرایط ایجاد کرم را فراهم می آورد. اسباب به وجود آمدن بلغم، شامل نوع خوراک(غذاهای بلغم ساز که عبارتند از غذاهای نرم و لزج از قبیل گندم، لوبیا، باقالی، آرد منفرد، گوشت خام و ناپخته، سبزیجات، میوه های تر، خوراک روی خوراک خوردن، خوراکی های چرب، بعد از غذا با آب گرم آب تنی کردن یا بعد از خوراک و جماع به حمام رفتن و در حال سیری جماع کردن، پرشدگی غیر طبیعی دستگاه گوارش،

ناتوانی دستگاه گوارش در هضم غذا، سوء مزاج سرد اندامان دستگاه گوارش و علت فرق داشتن کرم ها از نظر اندازه و حجم، ماده ایی که از آن تولید می شوند و مکانی که درآن به وجود می آیند. کرم های دراز از رطوبتی به وجود می آیند که در کبد قابل جدا شدن و تقسیم نیستند که تشکیل آن در روده های بالایی صورت می گیرد و کرم های ریز حاصل رطوبتی است که کبد، پیوسته ازآن جذب می کند، ماده عفونی باقیمانده شدیدا متعفن شده و از رطوبت داخل راست روده و قولون به وجود می آید وکرم های پهن و استوانه ایی از ماده لزج چسبیده به سطح روده متولد می شود. فرآورده ی ضد انگل پارازیت با درجه ی گرمی 3 و خشکی 1، تلخی بالا، قدرت کرم کشی تایید شده و قادر است معده و روده را کاملا پاکسازی نماید.

برخی از مهمترین منابع:

Researchgate/THE ANTI-LEECH EFFECT OF ETHANOLIC EXTRACT OF ACHILLEA MILLEFOLIUM L. COMPARED TO LEVAMISOLE AND NICLOSAMIDE ON LIMNATIS NILOTICA/2015

 

Yarrow Tablet

Ingredients: Achillea millefolium , Honey

Active Ingredients: Essential oils (chamazulene, Pro chamazulene, Azulene, cineole, Terpineol Thujone, Sesquiterpene, carvacrol), glycoside alkaloid ,glycosides cyanogenic, Isovaleric acid, salicylic acid, bitter substances, flavonoid , Betonicine and stachydrine, Quercetin), tannin

Indications: Repellent all kinds of gestrointestinal worms

Dosage and administration: Take 2 tablets every 6 hours with a little honey syrup.

Side effects: in case of long term use and out of therapeuticdose , it is harmfull to the kidney , witch is corrected by anise

Recommended tips: Maximum consumption is 5-10 days. Low interactions: antacids, H2 blockers and PPIs such as omeprazole, etc. Moderate interactions: lithium, barbiturates and anticoagulants and antiplatelets

Stop taking the drug two weeks before surgery due to the antiplatelet effects of yarrow.

Contraindications and precautions: In people who are bleeding and have ulcerative colitis, and in people who are taking blood thinners during pregnancy and lactation.

Pharmacological effects and mechanism of action MOA: Diseases of microbial and fungal origin are among the most well-known diseases that have always plagued humans. The ingredients of this product show a high percentage of antimicrobial and antifungal compounds. In the essential oil of this product, there are antimicrobial phenolic compounds including camazoline, procamazoline, azoline, cineole, trypenol, togen, sesame terpene, cyan, carvacrol.

The yarrow is known as an antiparasitic plant.plant flavonoidsand othe phenolic compounds are the main active. It appears that anti Limnatis nilotica effects of yarrow is likely as a result of a cumulative effect of several active ingredients and Achylin, Thujone, Eugenole, Geraneol and Terpinol are applied more than other antiparasitic ingredients on leechesApigenin, luteolin and Quercetin are as the mainconstituents of yarrow and are found in 7-O- glucosideand 7-Malunyl glycoside forms . against leeches. In other words Apigenin,Luteolin and Quercetin may be affecting on leeches.    .. Therefore, the antiparasitic effects are definite. Among the active ingredients, saponins and essential oils of Terpineol, Sineol, Sesquiterpene, have more anti-parasitic effects  than other substances

Pharmacological effect of this product from the perspective of traditional medicine: From the point of view of the basics of traditional medicine, a combination that has the three characteristics of bitterness, grade 3 heat and the lethality of the worm, can eliminate all types of long, circular, small worms. On the other hand, traditional medicine claims that among the mixtures, only phlegm sputum is considered as the main natural substance for worm production. When the phlegm accumulates in the intestines and becomes rotten and permanent, it provides the conditions for the worm to form

The cause of phlegm, including the type of food (phlegm-making foods that include soft and viscous foods such as wheat, beans, single flour, raw and uncooked meat, vegetables, wet fruits, edible food, fatty foods, After a meal with warm water, bathing or after a meal and sexual intercourse, taking a bath and having sex, the abnormal filling of the gastrointestinal tract, the inability of the digestive system to digest food, the cold temper of the organs of the gastrointestinal tract.

The reason for the difference between worms in terms of size and volume, the material from which they are produced and the place where they are created. Long worms are formed from moisture that cannot be separated and divided in the liver, which is formed in the upper intestine, and small worms are the result of the moisture that the liver constantly absorbs from it. The remaining infectious material is highly polluted. It is formed from moisture inside the rectum and colon, and wide, cylindrical worms are born from the viscous substance attached to the surface of the intestine. This anti-parasitic product with 3 degrees of heat and 1 degree of dryness, high bitterness, worming power has been approved and is able to completely cleanse the stomach and intestines

Pharmacological:

Researchgate/THE ANTI-LEECH EFFECT OF ETHANOLIC EXTRACT OF ACHILLEA MILLEFOLIUM L. COMPARED TO LEVAMISOLE AND NICLOSAMIDE ON LIMNATIS NILOTICA/2015

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *