اجزاء فرآورده:   ( برگ و سرشاخه های گلدار اسطوخودوس) Lavandula stoechas    ( عسل) Honey      ( صمغ عربی) Acacia arabica

مواد مؤثره: اسانس(سینئول، اسیدایزووالریانیک،  ژرانیول، بورنئول،ستن ، د-فنکون)، فلاونوئید، تانن،روغنهای اساسی (α-پینن ، کامپن ، β مییرن ، p-cymene ، لیمونن، سینوئل ، لینالول ، مونوترپن ، ترپنوئید ، لینالیل استات ، گرانیول ، بورنئول) ، فلاونوئید ، آلکالوئید ساپونین آنتول.

موارد مصرف: مفید در غم و وسواس سوداوی(با علائمی از قبیل اضطراب، دلهره، استرس، دلشوره‌هاي ناگهاني و بسيار شديد، طپش قلب ناشي از اضطراب)

مقدار و طریقۀ مصرف: در صورت بروز احساس نامطلوب (عطش و حالت تهوع) روزانه یک لیوان شربت سکنجبین میل شود.

عوارض جانبی: در صورت بروز احساس نامطلوب (عطش و حالت تهوع) روزانه یک لیوان شربت سکنجبین میل شود.

نکات قابل توصیه: برای افراد با مزاج صفراوی حتما در کنار مصرف دارو، روزانه یک الی دو لیوان شربت سکنجبین  مصرف شود

و همچنین این فرآورده در دوز های بالاتر از مصارف درمانی و مصرف طولانی مدت می تواند ایجاد عطش، حالت تهوع نماید.

موارد منع مصرف: بارداری

آثار فارماکولوژیک و مکانیسم اثر: اضطراب یکی از اختلالات روانپزشکی مطرح در دهه های اخیر است و تجویز اسطوخودوس به عنوان یک درمان مطرح شده است. به طور کلی ، اختلالات اضطرابی شامل  ویژگی های ترس و اضطراب بیش از حد و همچنین اختلالات رفتاری مرتبط  به طور مشترک می باشد. در حالی که ترس پاسخ عاطفی به یک تهدید قریب الوقوع است که با فعال شدن حاد سیستم خودمختار مشخص می شود ، اضطراب بیشتر به عنوان “پیش بینی یک تهدید آینده” توصیف می شود. در عمل بالینی ، روشهای مقدماتی درمان اضطراب عبارتند از: تغییر در شیوه زندگی ، درمان شناختی رفتاری (CBT) ، مهارکننده های انتخابی بازجذب سروتونین (SSRI) یا مهارکننده های برگشت مجدد سروتونین-نوراپی نفرین (SNRIs). بنزودیازپین ها ، داروهای ضد اضطرابی بسیار موثری هستند ، اما استفاده از آنها می تواند منجر به عوارض جانبی مانند اختلال شناختی ، احساس شکست ، وابستگی ، قدرت تحمل نسبت به دارو ، برگشت اضطراب و سندرم قطع مصرف شود ، بنابراین گزینه مناسبی برای خط اول درمان محسوب نمی شوند.در آزمایشات فارماکودینامیکی داخل بدن ، اسطوخودوس اثرات آرام بخش نشان داده است. اثرات قابل توجهی اسانس اسطوخودوس و برخی از ترکیبات آن بر روی گیرنده های گابا داشته و اثر متقابل linalool با سیستم گلوتاماتژیک و گیرنده NMDA شرح داده شده است. چندین نویسنده نیزمعتقدند که خواص ضد اضطرابی اسطوخودوس ممکن است به این دلیل باشد که ترکیبات اصلی آن می توانند گیرنده NMDA را تحریک کرده و SERT را مهار کنند. همچنین اسانس اسطوخودوس کانالهای کلسیم وابسته به تنش را در سیناپتوزومهای ، نورونهای هیپوکامپ اولیه و ردههای سلولی خاص مهار می کند . مکانیسم عمل دیگر می تواند توسط گیرنده 5HT-1A در مناطق خاص (هیپوکامپ ، قشر سینگولات قدامی ، گوروس تمپورال) از طریق کاهش پتانسیل اتصال و انتشار باشد . این اثر با مهار کننده های انتخابی بازجذب سروتونین (SSRI ها) مشترک است ، اگرچه مکانیسم تولید این اثر بین این دو متفاوت است.

اثر  فارماکولوژیک دارو از منظر مبانی طب سنتی: از نقطه نظر مبانی طب سنتی؛ دراین عارضه، فکروپندار از مجرای طبیعی بیرون میرود زیرا مزاج گرم وخشک غالب، با روان مخالف است ودر صورت عدم درمان به مانیا تبدیل میشود چون ریشه ی هر دو سودای سوخته است. که این سودای مولد بیماری یا سودای غیرطبیعی است یا بلغمی است که از تراکم تبدیل به سودا شده یا خون است که از متراکم شدن زیاد یا پخته شدن بدون سوختن به ماده ی سودا تبدیل شده یا خلط صفراوی است که به منتهای درجه ی سوختگی رسیده  هر نوع از انواع سودا که به مکان معینی از مغز راه یابند فکر و پندار را از مسیر نرمال خارج میکنند. این فرآورده قادر است مغز را از کلیه ی اخلاط فاسدپاکسازی نموده ومزاج معتدل مغز را که در آن ثبات و اعتدال در اندیشه و تفکر حاکم است بدان باز گرداند.

برخی از مهمترین منابع:

1-Holistic Mental Health- Revised: A Comparison of Traditional and Alternative  for mental disorders DR. DAVE DISANO

2-Sciencedirect/Effects of lavender on anxiety: A systematic review and meta-analysis/by D Donelli – ‎2019

Ingredients: Lavandula stoechas, honey ,  Acacia arabica

 

Lavansa TABLET(Lavendera)

 

Ingredients: Lavandula stoechas, honey ,  Acacia arabica

Active Ingredients: Essential oils (α-pinene, camphene, β Myrcene , p-cymene, limonene, Cineol, Linalool ,Monoterpene, Terpenoid, Linalyl acetate, Geraniol, Borneol) , flavonoid, alkaloid  saponin anethole.isivalerianic asid

Indications: Useful in sadness Melancholic obsession (with symptoms such as anxiety, apprehension, stress, sudden and severe anxiety, palpitations due to anxiety)

Dosage and administration: Take 3 to 4 tablets with half a glass of honey syrup one hour before bedtime.

Side effects: If you experience an unpleasant feeling (thirst and nausea), drink a glass of

Recommended tips: For people with biliary temperament, be sure to consume one to two glasses of Sekanjabin syrup daily in addition to medication, and also this product in doses higher than therapeutic uses and long-term consumption can cause thirst, nausea.

Contraindications and precautions: Pregnancy

Pharmacological effects and mechanism of action MOA: Anxiety is one of the uprising psychiatric disorders of the last decades and lavender administration has been traditionally suggested as a possible treatment. Anxiety disorders  are twice as common in women as in men . . In general, anxiety disorders share features of excessive fear and anxiety, as well as of related behavioral disturbances. While fear is the emotional response to an imminent threat, characterized by an acute autonomic system activation, anxiety is better described as the “anticipation of a future threat”. In clinical practice, first-line treatments for anxiety are lifestyle changes, cognitive-behavioral therapy (CBT), selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs), or serotonin-norepinephrine reuptake inhibitors (SNRIs). Benzodiazepines are also very effective anxiolytic drugs, but their use can lead to adverse effects like cognitive impairment, falls, sedation, as well as dependence, tolerance, rebound anxiety, and discontinuation syndrome, so they are not considered a good first-line treatment option . In in-vivo pharmacodynamic experiments, lavender showed sedative effects. Potentiation effects of lavender essential oil and some of its constituents on GABA receptors were also reported in other research works (Aoshima and Hamamoto, 1999; Cavanagh and Wilkinson, 2002), and interactions of linalool with the glutamatergic system and the NMDA receptor were described by several authors too (Aprotosoaie et al., 2014; Elisabetsky et al., 1999, 1995; Schuwald et al., 2013; Silva Brum et al., 2001). The anxiolytic properties of lavender may be due to the fact that its main constituents can antagonize the NMDA-receptor and inhibit the SERT (López et al., 2017). Lavender essential oil was also reported to inhibit tension-dependent calcium channels in murine synaptosomes, primary hippocampal neurons and specific cell lines (Schuwald et al., 2013) Another possible mechanismof action can be mediated by the 5HT-1A receptor in specific areas (hippocampus, anterior cingulate cortex, temporal gyrus, fusiform gyrus, insula), through a general reduction of its expression and binding potential (Baldinger et al., 2015). This effect would be in common with selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs), although the mechanism by which this effect is produced differs between the two (Baldinger et al., 2015; Kraus et al., 2014) Due to the side effects of chemical synthetic drugs recommended in the treatment of anxiety, this product with the mechanism of effects known in the authoritative scientific sourcescan be used to treat anxiety without any side effects.

Pharmacological effect of this product from the perspective of traditional medicine: From the point of view of the basics of traditional medicine; In this complication, the Mental or emotional state comes out of the natural duct because the prevailing cold and dry temperament is opposed to the psyche, and if left untreated, it becomes mania because the root of both soda is burned. This disease-causing sodaY or an abnormal soda, or a phlegm that has turned from a condensate into a soda, or blood that has become a soda substance from overcrowding or cooking without burning, or a biliary sputum that has reached the tip of a burn. Any type of soda that reaches a certain place in the brain takes thought out of the normal way. This product is able to cleanse the brain of all rotten impurities and restore the moderate temperament of the brain, where stability and moderation prevail in thought and thinking

Pharmacological:

1-Holistic Mental Health- Revised: A Comparison of Traditional and Alternative  for mental disorders DR. DAVE DISANO

2-Sciencedirect/Effects of lavender on anxiety: A systematic review and meta-analysis/by D Donelli – ‎2019

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *