چرا طب سنتی؟

طبق اطلاعات وآمار بدست آمده میزان مرگ ومیردرآمریکا براثر اشتباهات پزشکان خیلی بیشترازبیماری هایی که ماازآنهامی ترسیم .

عوارض داروهای شیمیایی بسیار بالا می باشد.

بسیاری ازتصمیماتی که درطبابت گاهی به اشتباه انجام می شود باعث به مخاطره افتادن جان بیمار می شود.

به طورمثال درمسمومیت ،پیشنهادشستشوی معده می دهنددرصورتی که شستشوی معده نه تنها مفید نیست بلکه می تواند ضرر هم داشته باشد.

داروودرمان درطب سنتی نه تنها مفید وکارآمداست بلکه اثرات سوءوعوارض جانبی آن بسیاراندک وناچیزاست وهیچگاه خطرات جدی برای انسان دربرندارد.

درسال1991میلادی ،دربیانیه رسمی WHOکه منجربه صدورقطعنامه ای گردیدکه درآن طب سنتی ایران TIM

راهمراه باچندرشته دیگرازعلوم هومیوپاتی به رسمیت شناخته واعلام کرد:

هرکس درهرپایه ی علمی ،درهر سن وهراقلیمی ،تجربیات طبی خودراکه موجب  درمان بیماری جزیی یاکلی شودارائه دهد.

طب سنتی درکشورهای مختلف ودرتمدن های متفاوت بارویکردهای خاص خود ارائه می شده است.

مثلا درسرزمین چین درمان بیماران باطب سوزنی انجام می شده است که امروزه نیز دارای اهمیت فراوانی می باشد.

درسرزمین هند بخاطر موقعیت جغرافیایی ،آب وهوای خاص ،گیاهان متنوعی  می روید که هندیان برای درمان وبهبودی امراض شان به شناخت خواص آن پرداختند.

مومیایی کردن اجساددر تمدن مصر باستان باعث شده بود که مصری ها،درتشریح اندامهای آدمی ،مهارت یافته ودر علوم طبی ،به درمانهایی از قبیل جراحی وشکست بندی نیزدست یابند.

آشوریان به این نکته خیلی اهمیت می دادند که پیشگیری بهترازدرمان .به همین دلیل رعایت بهداشت عمومی را از اصول اولیه علم طب خود قرار داده بودند.

درکتاب شرحی برمبهمات علوم پایه به تاریخچه طب اشاراتی شده است که می تواند خواندن آن جالب باشد.

خداوند حضرت آدم (ص)راآفریدواورااز آگاهی به همه چیزبرخوردار ساخت.طبابت از جمله چیزهایی بودکه خداوندوی راازآن آگاه کرد.

بنابه نقل تاریخ ادریس پیامبر(ص)درزمینه حکمت ،ستاره شناسی وطب دانش وآگاهی بالایی داشتند.وازاین رواورا ادریس نامیدند چون بسیار اهل مطالعه وتحصیل بود.

حضرت داوود(ص) می توانست با گیاهان صحبت کندواطلاعات جامع وکاملی درزمینه درمان با گیاهان داشت.

درگذر تاریخ هرتمدن ،ملت وهر قومی به طرق مختلف به دنبال درمان بیماری هابوده اند.مثلا دربابل بیماران بدحال وناخوش رادرمسیرراه قرارمی دادندتااگریکی ازعابرین به همان مرض مبتلا شده بودوبا روش درمانی خاص شفا یافته بود تجربه شخصی اش رابه آن بیمار بگویدپس به سخن اوعمل می کردندوگاهی مفید واقع می شد.

هندوها معتقدندبایدگیاهان دارویی رافردشایسته ای که در جنگل ساکن وفردی پاک ومذهبی بوده جمع آوری کند.

ازنظرایرانیان درطب قدیم حرارت ،رطوبت،برودت وخشکی چهار قوه مهم محسوب می شد که آنها را مزاج می نامیدندواعتدال وسلامت بدن را وابسته به اعتدال آنها می دانستند.

ایرانیان معتقدبودند درمرحله اول درمان تغذیه مناسب دارای اهمیت فراوانی می باشد.درمرحله بعددرمان باگیاه وچنانچه

بیمارباگیاه درمان نشددر صورت صلاحیت برای درمان زخم هاوقطع اعضامی توان ازجراحی استفاده کرد.

درایران پس از آتش،مقدس ترین عنصرآب بود.ایرانیان نورخورشیدرا ضد عفونی کننده می دانستند.حمل جسددرروشنایی روزصورت می گرفت.لباس بیماران مسری راازبین می بردند.

دریونان طب بقراطی  دارای ویژگی های خاصی بوده است.بقراط معتقدبودکه بدن انسان مرکب ازچهارخلط خون ،بلغم،صفراوسوداتشکیل شده است وسلامت انسان وقتی برقرارمی شودکه این اخلاط به نسبت صحیح باهم بیامیزند.ازنصایح مهم بقراط این جمله است که ((می خوریم تازنده باشیم نه آنکه زنده ایم تابخوریم))

درمکتب اسلام پیامبراکرم(ص)به مسائل متعددی از قبیل سلامتی ،تغذیه،خوراکی ها ونوشیدنی ها اشاره فرمودند.

وبه این نکته توجه داشتندکه درمان از طریق شفا خواستن به وسیله ی قرآن ودعاومصرف دارومیسرخواهد بود.

تعریف طب:طب دانشی است که به وسیله ی آن می توان برکیفیات تن آدمی آگاهی یافت.

هدف آن حفظ تندرستی درموقع سلامت ومداوای آن به هنگام بیماری است.طب چه نظری وچه عملی هردو علم است ؛یکی ازآن دانش اصول طب است ودیگری آگاهی از اسلوب به کار گرفتن آن.

ازنظرایرانیان در طب قدیم حرارت.برودت. رطوبت وخشکی چهار قوه مهم محسوب می شودکه آن ها را مزاج می نامند.اعتدال وسلامت بدن را وابسته به اعتدال آنها می دانستند.

معتقد بودن چون کبد مرکز خون است در طرف راست قرار گرفته است.آنها حرارت ورطوبت را مذکر وبرودت  وخشکی رامونث میدانستند.

جالب اینکه آب درنزد ایرانیان بعداز آتش دارای اهمیت فراوانی بوده است.

دانشگاه جندی شاپور یکی از هفت شهراصلی خوزستان بوده که نقش بسیارمهمی ازتاریخ طب سنتی ایران راداشته است.

تعریف طب:

طب دانشی است که به وسیله ی آن می توان برکیفیت تن آدمی آگاهی یافت.هدف آن حفظ تندرستی درموقع سلامت ومداوی آن به هنگام بیماری است.

امور طبیعیه به اجزای زیر تقسیم می گردد:

1-ارکان 2-امزاج 3- اخلاط 4- اعضا 5- ارواح6- قوا 7-افعال

ارکان خود به چهارقسم است

1- آتش 2- هوا 3- آب 4- خاک

مزاج بردونوع است:

یکی معتدل وهشت تای دیگرغیر معتدل

اخلاط برچهارنوع تقسیم می گردد.

1- صفرا 2- خون 3- بلغم 4- سودا

 

اعضا مشتمل بردونوع می باشد:

1- مفرد                  2- مرکب

سته ضروریه ویا شش مورد ضروری برای سلامت انسان

1- هوا

2- خوردنی ها

3- نوشیدنی

4- حرکت وسکون

5- خواب وبیداری

6- استفراغ واحتباس

علاج ودرمان به گفته ابوعلی سینامشتمل برسه نوع می باشد:1- علاج بالتدبیر2- علاج بالادویه3- علاج بالید(دست)

درمان باتدبیرشامل تغییردربرنامه تغذیه،ورزش

درمان باداروهای گیاهی

درمان بااعمال یداوی مانند:حجامت،فصد،ماساژ،زالو……..

تمام موجودات جهان نسبت به هم تاثیرگذارندوانسان برهمه آنهابالقوه موثراست.چه نباتات،جمادات،حیوانات،انسان وچه اجرام آسمانی وحتی رفتار وکرداروگفتارمانیزتحت تاثیرعوامل محیطی،زمینی وآسمانی خواهد بود وبالعکس.

آتش——- تابستان —— صفرا—— زرداب —— گرم وخشک

هوا—— بهار—— دم—— خون —— گرم وتر

آب —— زمستان—— بلغم —— خون سفید—— سردوتر

خاک —— پاییز—— سودا—— زردآب سوخته —— سردوخشک

 

الله جمیل ویحب الجمال

معیارزیبایی درهرجامعه ای متفاوت است اماهمه انسان ها زیبایی رادوست دارند ومی خواهندزیبادیده شوند.

مووپیرایش موها هم دارای اهمیت فراوانی می باشد.

گاهی اوقات مونشانگر وضعیت اجتماعی.دینی.شغلی نیز بوده است.

هیچ عضوی ازبدن انسان به اندازه پوست ومو در میزان زیبایی موثر نیست.

مثال زیر را حتما شنیده اید که من این موها رودر آسیاب سفید نکرده ام

از زمانی که بشر وانسان اولیه در کره خاکی زندگی را آغاز نموده  بیماری هم بااو همراه بوده است.

درایران باستان به مو اهمیت فراوانی می دادند مردان وزنان ایرانی دارای موهای آراسته وپرپشتی بودند.

سرخپوستان آمریکا دارای موهای بیشتر به رنگ قهوهای وبلندونماد شجاعت بوده.

سرزمین آفریقا در شمال وجنوب آن دارای تفاوتهای خاصی بوده نوع وفیزیک مو رنگ آن کاملا متفاوت است.

در دنیای امروزی مسابقه ای در ایالت متحده آمریکا برگزار می شود تحت عنوان تاس ترین سر ویا بوسیدنی ترین سر دنیا.

ویک انجمن هم تشکیل دادن وشعارشون اینه که خداوند تعدادمعدودی سرهای بی عیب ونقص آفریده وبقیه از مو پوشانده شده ست.

مودرکشورهای خاور دور نیز دارای جایگاه خاص ونماد قدرت واعتماد به نفس بوده.

سامورایی ها دارای موهای بافته و پرپشت .خاندان سلطنتی به نوعی موهای را آرایش وپیرایش می کردندکه از مردم عادی وجه تمایز داشته باشند.

یکی از بارزترین ویژی های مو وزیبایی عزت نفس است.که درهرم مازو در طبقه چهارم قراردارد

علل ریزش مو:

کلسترول وچربی .وراثت.تغذیه .بیماریها.موادشیمیایی و عوامل محیطی.صدمات وتصادف.استرس و اضطراب.سن وسال

درمورد کلسترول وانباشت چربی ونرسیدن خون ومواد مغذی به پیاز مو می توان ساعتها بحث وبررسی نمود.

دربحث تغدیه ویا گرسنگی نامریی .کمبود آهن.ید.سلسیم.منگنز.ویتامین های گروه b.مس.

درمورد تاثیر غدد برموهم می توان ازتیرئوی.پارااتیود.هورمون رشو.غده هیپوفیز.غدد جنسی نام برد.

آیا محیط بررشد موتاثیر دارد؟

دربحث وراثت کسانی که حرف سین رو خوب ادا نمی کنند ریزش مو کمتری دارند.

مو:

هرکدام ازموها داخل یک جسم لوله مانند که فولیکول نامیده می شود.در قسمت قاعده هر فولیکول یک پیاز موقرارگرفته است.این پیاز پراز عروق خونی است که غذاواکسیژن رابرای ریشه مو تامین می کند.

موی نرم ولطیف تنها دو لایه دارد

1- کوتیکول

2- کورتکس

کوتیکول از صفحات کراتین تشکیل یافته که همانندلایه های روی هم می باشد.

کورتکس در زیرکوتیکول قرارداردوبه مواستحکام می بخشد.

موتقریبا درهر ماه بین  1تا3سانتی متررشد می کند.

افراد بطور متوسط دارای 140000تارموهستند.

ریزش موبه طور طبیعی در عرض یک روز بین 50 تا100مومتغیراست.

هنگامی که 25%از موهای سرتان را از دست بدهید.تاسی در حال شکل گیری می باشد.

نقش مو در زیبایی بطور محسوس قابل درک است.

مویکی از عوامل زیبایی نه تنها درانسل نبلکه در حیوانت توجانوران است.

 

درمان باگیاهان:

سیاوش.کندر.زرده تخم مرغ.مصطکی.گل الاله.لادن.پوست گزدو.بابونه.امله.سنبل اطیب.روغن نخود.بادام تلخ. هلیله.سیاهدانه.حنا.ریواس.چلتوک.همیشه بهار.سدر.زیتون.کتیرا.مورد.آرگان.پیاز عنصل

شیربادام.شیر پسته.شیر فندق

بحث زالو درمانی بسیارعالیست.

جلوگیری از سفید شدن مو:

سفیدشدن مو هم دلایل فراوانی دارد.که می تواند وراثتی/ترس ناکهانی.استرس.بیماری خاص.را شامل شود

فرم موها:

الف:نرم- زودحالت خودشان راازدست می دهند.

ب:خشک- بخاطر خشکی آن دچار موخوره می شود.

ج:مجعد ویافری- به راحتی فرمی خورد وبیشتر خشک هستند.

د:معمولی-

بیماری های موی:ریزش مو- شوره سر- موخوره- گرد وخاک- رنگهای شیمیایی- استفاده از صابون های خشک-سشوار

جلوگیری ازرشد بی رویه مو:مارمولک راگرفته اندام داخلی رابیرون آورده ودرروغن زیتون بپزید.حال روغن راروی سر ماساژدهید.

راه اذاله مو:استفاده از نوره

مشکلات کبد ومعده تاثیر بسزایی در ریزش مودارد

اداب دستشویی رفتن وحمام رفتن .برس کشیدن.

پوست وصورت:

پوست اولین دیوار دفاعی در مقابل عوامل بیماری زا می باشد .

پوست از دولایه اصلی به نام اپیدرم ودرم تشکیل شده است. بافت همبند ی که در زیر درم قرارداردهیپودرم نامیده می شود.

اپیدرم بافت پوششی  سنگ فرشی  در کل بدن را شکل می دهد که ضخامت آن در کف دست وپا بیشتر ودر نواحی مختلف دارای ضخامت متف5اوت است.مثل پلک ولب

به سطوح کف دست وپایتان توجه کنید.سرانگشتان برای انگشت نگاری وکف دست برای کف بینی مورد استفاده قرارمی گیرد.و

سلول های اپیدرم:شامل 4 مورد می باشند

کراتینوسیت ها:

ملانوسیت ها

سلولهای مرکل

سلولهای لانگرهانس

درم:متشکل از بافت همبندی که در زیر اپیدرم قرار گرفته است یکی از مواردی که در آن مشهود است وجود کلاژن است ،کاهش الیاف کلاژن الاستیک ومتراکم شدن الیاف کلاژن مسئول پیدایشچین وچروک های پوستی با پیشرفت سن می باشد

هیپو درم: لایه داخلی پوست راشامل می شوند.

در سطوح زیرین پوست غددعرق معمولی یا اکرین می باشد.این غدد در همه جای بدن بجز دو نقطه یعنی لب وحشفه آلت تناسلی دیده می شود.

تعدادی ازاین غددعرق درنقاط پیشانی .زیر بغل .کشاله ران.کف دست.کف پا بیشتراست.

بیماریهای پوست:

آبله- آفتاب زدگی –آکنه-اگزما-عفونت وقارچ – برص – خطوط کشش یااستریا حاملگی -زخم دیابتی – تبخال -ترک پا – جذام – گال – پسوریازیس – زگیل – خال – لک – سالک – سوختگی – سیاه زخم –شپش -عرق سوز- کهیر

سرعت رشدموبه میزان حرارت مغزبستگی دارد.

رنگ موبه گرمی وسردی مزاج مغز بستگی دارد.

اصلع شدن وطاسی درکناره های سر اتفاق می افتدکه نشانه گرمی وخشکی بیش از حد مغز می باشد.

اگرریزش مووطاسی از وسط سر شروع شودنشانه سردی مغز است.

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *