روزانه بیش از 1/5 میلیون مطلب به صفحات اینترنت اضافه می شود.این حجم زیاد اطلاعات هرروز تولیدمی شود.

درحالیکه ما از آن فاصله گرفته ایم. یک پزشک نمی تواند اسب سرکش انفجاراطلاعات را رام کندچراکه این امر غیرممکن است به همین دلیل روز به روز ،میزان اشتباهات پزشکی بیشتر می شودوما نمی توانیم به دانش روز عمل نمائیم.

درکشور آمریکا طبق آماری که ارایه شده میزان مرگ ومیر به دلیل ایدز16هزار نفر در سال وبه دلیل سرطان پستان 42هزارمورددر سال گزارش شده است.

در حالیکه میزان مرگ به دلیل خطاهای پزشکی 98هزار مورد در سال است.

به عنوان مثال در طول یک سال 199هزارنفر به دلیل عوارض دارویی از بین می روند

حال توجه شما را به این نکته جلب می کنم که:

دارو ودرمان در طب سنتی نه تنها مفید وکارآمداست بلکه اثرات سوءوعوارض جانبی آن ،بسیاراندک وناچیزاست وهیچگاه خطرات جدی برای انسان دربرندارد.

برگرفته از کتاب( شرحی بر مبهمات علوم پایه قانون نوشته دکترهادی غلامی)

 

یکی از ویژگی های دین مبین اسلام احادیث به جا مانده اززبان ائمه معصومین (علیهم السلام)می باشد

که این بزرگواران احادیث طبی رادر سه گروه مطرح نموده اند

دسته اول :احادیثی که اعجازپیشوایان دین دردرمان بیماریهاست

دسته دوم: احادیثی که درمورد پیشگیری از بیماریها وارد شده است

دسته سوم: احادیثی که در مورد درمان بیماریها می باشدکه این احادیث به دو بخش تقسیم می شوند:

الف:درمان از طریق شفا خواستن به وسیله ی قرآن ونیایش

ب: درمان از طریق دارو

 

ازآنجا که هدف علم طب پژوهش درتن آدمی است که آیاسالم است ویا از سلامت برخوردارنیست وآنجا که شناخت علل هردوحالت تندرستی وبیماری برای طبیب لازم است ،پس بهتراست که علل وموجبات (تندرستی وبیماری )بررسی شود.

تمام موجودات جهان نسبت به هم تاثیرگذارندوانسان بر همه ی آنها بالقوه موثراست.چه نباتات،جمادات،حیوانات،انسان وچه اجرام آسمانی وحتی رفتاروکرداروگفتارمانیزتحت تاثیرعوامل محیطی ،زمینی وآسمانی خواهدبودوبالعکس

برگرفته از کتاب (شرحی بر مبهمات علوم پایه قانون) نوشته دکتر هادی غلامی

علل ایجاد ناباروری در زنان ]چیست؟

1- اولین مورد وجود کیست تخمدان

2- فیبروم ومیوم

3- تخمدان پلی کیستیک

4- چسبندگی رحم

5- سرطان دهانه رحم

6- استفاده از قرص های ضد بارداری

7- کاهش هورمون های زنانه

8- نزدیکی های پیاپی

9- طول عمرکوتاه تخمک

10- تخمک های نارس

11- اضافه وزن بالا

12- آندومترویوز

13- پرولاکتین بالا

14- تصادم هایی که ضربه به لگن وارد شده است

15- خوردن ترشی جات در هفته اول ازدواج

بیماری چیست؟

بیماری نقطه مقابل سلامتی است وحالتی است غیرطبیعی یامزاجی غیرطبیعی یاترکیبی غیرطبیعی که در بدن روی می دهد که به واسطه ی آن، عملکرداندام ها یاشکل اندام ها دچارنقص واشکال می شود.

هربیماری دارای علتی،نشانه ای وعارضه ای است که مجموعا نوع بیماری وراه درمان آن را مشخص می سازد.

به طور مثال؛

علت:عفونت ریه ها وگلو

عارضه:تب،احساس کسالت،دردسینه

نشانه:سرفه،سرخ شدن گونه ها

بیماری:سرماخوردگی

طبیب اکثراازمشاهده عارضه نوع بیماری را تشخیص می دهد.گاهی عارضه ونشانه در بعضی بیماری ها یکی می شوند،چون عارضه ونشانه،سرخ شدن گونه ها درسرماخوردگی

سبب،عرض،مرض چیست؟

سبب را تعریف کنید؟چیزی است که درابتداایجادمیشودوبه خاطروجودآن دربدن حالی نوپدید می آید

عرض را تعریف کنید؟حالتی غیر طبیعی که ناشی از بیماری می باشدوبه دنبال ودرپی بیماری می آیدوپیرووتابع بیماری است.

عرض را راهنمانیزنامیده اندزیراطبیب از مشاهده ی آن راه چگونگی بیماری رامی شناسد.

مرض را تعریف کنید؟ازشناختن مرض سبب را می توان تشخیص داد.

مثال ۱:

دربدن عفونتی وجودداردازآن عفونت ،تبی به وجودمی آیدوبه خاطرتب،نبض دچاراختلاف می شود.

پس می توان نتیجه گرفت

مرض:تب                    عرض:اختلاف نبض            سبب:عفونت

این مرض را مزاجی گویند.

مثال۲:شخصی که سنگ مثانه دارد،مجرای خروج ادراربسته می شودوعسرالبول(دشواروسخت ادرارکردن)پدیدمی آید.

 

پس می توان نتیجه گرفت

مرض:بسته شدن مجرا                عرض:عسرالبول             سبب:سنگ مثانه

این بیماری را بیماری اندام مرکب گویند.

مثال۳:هرگاه خلطی گرم وتیزدر عضوی پدیدآید،موضع خلط ورم می کندوزخم می گرددوگسستگی درپوست وگوشت ورگهاایجادمی شود،اجزای آن ازهم دورشده ودرنتیجه دردهاپدیدمی آیند.

نکته اینکه بسیاراتفاق می افتد که مرضی سبب مرض دیگرمی شود؛مانندقولنج که سبب غش،صرع،سستی وبی حرکتی اندام،سردردمی گردد.

مرض،عرض وسبب هرسه غیرطبیعی هستندوچون قصدطبیب درمان بیماری است بهتراست طبیب درابتدای کاردرمان،سبب راازبین ببرد،زیرااگرسبب زایل شودبیماری زایل خواهدشد.

حالات بدن انسان ازحیث سلامتی وعدم سلامتی در شش مرحله خلاصه می شودکه به شرح زیرمی باشد

بدن درنهایت سلامتی است.

بدن سالم است ولی نه درمنتهای سلامت.

بدن به گفته ی کسانی نه سالم است ونه بیمار.

بدن دارای استعدادی است که سلامتی رابه زودی می پذیرد.

بدن بیمارست ولی بیماری اش کم است.

بدن درنهایت درجه بیماری است.

به گفته جالینوس بیماری ها چندوجه دارند

۱-بیماری های آشکاری که به وسیله ی حس شناخته می شوند.چون برص

۲-بیماری های نهفته ای که تشخیص آنهاآسان است،چون دردمعده

۳-بیماری های نهفته ای که تشخیص آنهامشکل است چون آسیب دیدگی درمجاری شش

۴- بیماری های نهفته ای که فقط ازراه تخمین می توان به آنهاپی برد،چون آسیب دیدگی درمجاری ادرار

مراحل بیماری عبارتنداز

الف:آغازبیماری ،زمانی که بیماری عارض شده ونشانه های خود را هویدا می سازد.

ب:مدت افزایش بیماری ،زمانی است که بیماری درحال افزایش است

ج:غایت ونهایت بیماری ،زمانی که بیماری به آخرین حد خود رسیده است.

د:نقصان بیماری ویا عدم بهبودی،دراین زمان بیماری روبه افول می رود وکم کم نشانه های بهبودی حاصل می شود.

ودر صورت عدم بهبودی بیماری به درازا می کشدوشخص ازوضعیت درمان ناامید می گردد.

 

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *